รับทำบัญชีและภาษี

accounting and tax preparation

รับทำบัญชีและภาษี

เริ่มต้นที่ 2,000 บาทต่อเดือน,  5,000 บาทต่อปี

บริการรับทำบัญชี นำส่งภาษีและประกันสังคม ปิดงบการเงิน พร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับบัญชีและภาษี

ขอบเขตการให้บริการทำบัญชี (รายเดือน)

 • ตรวจสอบเอกสารซื้อ-ขาย ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
 • จัดทำรายการและยื่นแบบภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1)
 • จัดทำรายการและยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3)
 • จัดทำรายการและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.53)
 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.54) – สำหรับการจ่ายเงินไปต่างประเทศ
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย และยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)
 • จัดทำและยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.36) – สำหรับการจ่ายเงินไปต่างประเทศ
 • จัดทำและยื่นแบบภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40)
 • จัดทำรายการและนำส่งเงินสมทบประกันสังคม รายเดือน
 • คำนวนและจัดทำรายงานการจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงาน
 • บันทึกบัญชี ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี
 • จัดทำบัญชีทรัพย์สิน และคิดค่าเสื่อมราคา
 • กระทบยอดลูกหนี้ เจ้าหนี้รายตัว กระทบยอดเงินฝากธนาคาร
 • จัดทำงบการเงินและนำส่งงบกำไรขาดทุนและงบดุล ให้ลูกค้าเป็นรายเดือน

ขอบเขตการให้บริการทำบัญชี (รายปี)

 • ตรวจสอบเอกสารซื้อ-ขาย ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากรพร้อมให้คำแนะนำ
 • บันทึกบัญชี ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี
 • จัดทำบัญชีทรัพย์สิน และคิดค่าเสื่อมราคา
 • กระทบยอดลูกหนี้ เจ้าหนี้รายตัว กระทบยอดเงินฝากธนาคาร
 • ปิดงบการเงิน
 • จัดทำ และยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี (ภ.ง.ด.1ก)
 • จัดทำและยื่นแบบการนำส่งเงินกองทุนทดแทนประจำปี (กท.26ก)
 • จัดทำและยื่นแบบแสดงเงินค่าจ้างประจำปี (กท. 20 ก)
 • จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภ.ง.ด.50) และยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภ.ง.ด.51) ต่อกรมสรรพากร
 • จัดทำ และยื่นนำส่งงบการเงินต่อกรมสรรพากร
 • จัดทำสมุดรายวันซื้อ, สมุดรายวันขาย, สมุดรายวันรับเงิน, สมุดรายวันจ่ายเงิน, สมุดรายวันทั่วไป
 • จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือ, ทะเบียนเคลื่อนไหวสินค้า
 • จัดทำรายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญ เช่น รายละเอียดลูกหนี้, รายละเอียดเจ้าหนี้ เป็นต้น
 • จัดทำ สบช.3 และยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

หมายเหตุ

 • ฟรี ดำเนินการขอยื่นงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing)
 • ฟรี ดำเนินการขอยื่นแบบและชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต
 • ฟรี ดำเนินการขอยื่นแบบประกันสังคมผ่านอินเตอร์เน็ต
 • ฟรี ให้คำแนะนำผังทางเดินเอกสาร เอกสารเบื้องต้นที่จำเป็นในการบันทึกบัญชี
 • ฟรี จัดทำแบบฟอร์มเอกสารเบื้องต้นให้ลูกค้า

ถ้าคุณกำลังมองหาผู้ช่วยระดับมืออาชีพ